Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Cantell - almindelige forretningsbetingelser


 Udskriv forretningsbetingelser
ANVENDELSE
1. Cantell v/Jesper Hornum’s (herefter benævnt Cantell) almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse på alle tilbud, aftaler og leverancer i forbindelse med opgaveløsning i form af sikkerhedsrådgivning, rådgivning, undervisning, salg af udstyr, og faresedler mm., samt alle øvrige forretningsmæssige forhold. Fravigelse af bestemmelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives på hvilke punkter fravigelse skal ske.

RETTIGHEDER
2. Cantell har ophavsretten til det af Cantell, i forbindelse med opgaven udarbejdede materiale. Kunden er berettiget til at anvende materialet, i det omfang det er forudsat og i forbindelse med kundens sædvanlige virksomhed.

3. Knowhow som Cantell udvikler og opnår i forbindelse med opgavens løsning, kan af Cantell efter opgavens afslutning frit benyttes, dog under hensyntagen til bestemmelserne om fortrolighed og tavshedspligt.

FORTRYDELSESRET OG AFLYSNING

4. For leverede varer ydes der 14 dages fuld returret, gældende fra den dag varen leveres, dog jf. punkt 5 og 6. Fortrydelsesretten er endvidere kun gældende, såfremt leveret udstyr, faresedler, mm., returneres i original ubrudt emballage. Medmindre andet er aftalt afholdes forsendelsesomkostninger ved returnering af kunden.

5. For specialproducerede varer, herunder faresedler, etiketter mm. med specialtryk, samt tilpasset udstyr ydes der ikke returret.

6. For skaffevarer ydes der returret efter leverandørens betingelser, særligt gøres der opmærksom på, at perioden for returnering kan være begrænset.

7. Kursusdeltagelse på åbne kurser kan afbestilles omkostningsfrit, indtil 3 uger før planlagt kursusstart. For afbestilling senere end 3 uger før afholdelse betales 50 % af det for kurset fastsatte deltagergebyr. Ved afbestilling senere end 1 uge før afholdelse betales dog 100 % af det for kurset fastsatte gebyr. I sidstnævnte tilfælde ydes der 50 % rabat på genbestilling af det næstfølgende kursus af samme type og for samme deltager. Ved udeblivelse fra kurset beregnes 100 % af det fastsatte/aftalte kursusgebyr.

8. Virksomhedstilpassede kurser kan afbestilles omkostningsfrit, indtil 3 uger før planlagt kursusstart. For afbestilling senere end 3 uger før afholdelse betales 50 % af det aftalte gebyr, hvilket indbefatter grundgebyr samt deltagergebyr. Såfremt der ikke er aftalt/meddelt deltagerantal, beregnes deltagergebyr for 5 personer. Ved afbestilling senere end 8 dage før afholdelse betales 100 % af det aftalte kursusgebyr, deltagerantal afregnes efter samme retningslinjer som anført ovenfor. Såfremt samme kursustype genbestilles inden 8 uger fra annulleringsdatoen, ydes der på det genbestilte kursus 50 % rabat. Ved udeblivelse fra kurset beregnes 100 % af det fastsatte/aftalte deltagergebyr, for den/de udeblevne personer.

9. For konsulentydelser og øvrige opgaver der aflyses efter igangsætning, betales de omkostninger og timer der er forbrugt indtil aflysningen har fundet sted.

10. For opsigelse af sikkerhedsrådgiveraftaler, finder de vilkår der er gældende i den separate aftale mellem Cantell og kunden sted.

FORTROLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT

11. Cantell udviser diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsninger og af indgåede aftaler og deres indhold. Resultater m.v. meddeles til kunden; dog kan det aftales at en specificeret tredjepart modtager en kopi af resultatet.

12. Når Cantell påtager sig en opgave, som omfatter vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal kunden respektere, at Cantell kan henvende sig til tredjeparten og til andre relevante instanser, for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning.

13. Cantell forpligter sig til at hemmeligholde den ved samarbejdet med kunder og øvrige samarbejdspartnere opnåede indsigt i disses forretningsmetoder, strategier, økonomi og øvrige forhold af fortrolig art over for tredjemand. På samme måde må Cantells kunder og samarbejdspartnere ikke røbe den opnåede indsigt i Cantells forretningsmetoder, priser, økonomi og øvrige forhold af fortrolig art overfor tredjemand. Denne pligt til hemmeligholdelse gælder ubegrænset i tid, også efter samarbejdets eventuelle ophør.

OFFENTLIGGØRELSE AF LEVERET MATERIALE
14. Kunden orienterer Cantell forud for offentliggørelse af det udarbejdede materiale. Ved offentlig gengivelse af det udarbejdede materiale skal Cantells navn - eller navnet på Cantells samarbejdspartner - anføres og ophavsretslovens § 3 i øvrigt respekteres.

15. Kun hvis parterne er enige om det, og det er bekræftet skriftligt, må de over for tredjepart henvise til samarbejdet, f.eks. ved links til hinandens hjemmesider eller i markedsføringsmateriale.

BETALING
16. Opgavens pris baserer sig på en forud aftalt fast pris eller timepris ekskl. moms, og afhænger i sidstnævnte tilfælde derfor af den medgåede tid til opgavens løsning. Desuden faktureres eventuelle yderligere udgifter som Cantell må have afholdt på kundens foranledning i forbindelse med opgavens udførelse, videre til kunden.

17. Kunden er pligtig til at betale for Cantells arbejde, uafhængigt af om det forventede resultat opnås.

18. Kunden hæfter for betaling af aftalt rekvireret arbejde hos tredjepart.

19. Eventuelle tvistigheder mellem kunden og dennes kunde er Cantell uvedkommende.

20. Såfremt intet andet er aftalt skriftligt, forfalder fakturaen til betaling netto 14 dage efter fakturadato. Herefter påløber morarenter.

21. Der kan ikke ske modregning i Cantells tilgodehavender.

22. Såfremt der skal anføres særlige betalingsreferencer, ordrenumre m.m. på Cantells faktura, skal kunden uopfordret oplyse disse ved ordreafgivelsen.

23. Returneres en faktura, eller nægtes en faktura betalt på baggrund af manglende betalingsreferencer m.m. som anført under punkt 22. tillægges kr. 250,00 ved fremsendelse af ny/korrigeret faktura.

ANSVAR
24. Cantells rådgivning er, medmindre andet aftales, baseret på den ved opgaveløsningen gældende lovgivning, og Cantell garanterer ikke for - og hæfter ikke for - kommende lovændringer der ikke var, eller kunne forventes kendt ved opgavens løsning.

25. Kunden har pligt til at underrette Cantell skriftligt, så snart denne er blevet opmærksom på et muligt erstatningsansvar.

26. Cantell er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for kunden for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning, dog med de begrænsninger der følger af punkterne 27-35.

27. Cantell er kun ansvarlig for kundens direkte tab med de begrænsninger der fremgår af punkt 30. Cantell hæfter således ikke for driftstab, avancetab, mistet omsætning, goodwill eller andet indirekte tab. Som et skadetilfælde betragtes, medmindre andet er aftalt, også flere skader inden for en for en enkelt kunde udført opgaveserie der skyldes samme ansvarspådragende fejl.

28. Cantell er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaven.

29. Cantell er ikke ansvarlig for bøder mm., som pålægges kunden for overtrædelse af gældende lovgivning.

30. Cantell professionelle ansvarsforsikring dækker flg. summer per år, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt: Formuetab: Max. 50 gange det fakturerede beløb per skade, dog max DKK 500.000,00,- Person- og tingskade: Max. DKK 10.000.000,00,-

31. Cantell kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke er gjort skriftligt gældende inden for 1 år efter Cantells levering af ydelsen.

32. Cantell kan ikke gøres ansvarlig for skader, som det med den foreliggende viden på ydelsens færdiggørelsestidspunkt ikke var muligt at forudse, uanset den nævnte frist på 1 år.

33. Cantell har intet ansvar for skader som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en ydet rådgivning, hvis anvendelsen ligger uden for rammerne af den definerede opgave.

34. Vareprøver o. lign. der er stillet til rådighed for Cantell i forbindelse med rådgivningens udførelse tilbageleveres ikke, medmindre andet er aftalt.

35. Cantell hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som Cantell har henvist kunden til, ligesom Cantell ikke hæfter for eventuelle fejl, begået af underleverandører som Cantell efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

LEVERING
36. Ved ordrens modtagelse skal kunden specificere adresse for modtagelse af resultater og en faktureringsadresse.

37. En bekræftet leveringstid er altid kun vejledende, idet Cantell kan kræve forlængelse af tidsfristen, hvis kunden har krævet ændringer i arbejdet, og disse forsinker udførelsen af opgaven, eller hvis kundens forhold i øvrigt er årsag til forsinkelsen. Cantell kan kræve forlængelse af fristen på grund af forsinkelsesårsager som Cantell ikke selv er herre over, og som ikke kunne forudses.

38. Resultater leveres som udgangspunkt i elektronisk form, men kan efter aftale også leveres i brevform.

ARKIVERING
39. Al skriftlig rådgivning og relaterede bilag arkiveres hos Cantell i 1 år. Længere arkiveringstid kan aftales individuelt.

ØVRIGE AFTALER MED KUNDEN
40. Disse betingelser er også gældende i andre og senere aftaler mellem Cantell og kunden, medmindre andet er aftalt.

DATASIKKERHEDSPOLITIK
41. Cantell har udarbejdet datasikkerhedspolitik, der har til formål at sikre at efterlevelse af artikel 28, stk 3 i Europaparlementets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.
 
LOVVALG OG VÆRNETING

42. Tvistigheder afgøres alene i henhold til dansk ret ved Cantells hjemting.

PRIVATLIVS- OG PERSONDATAPOLITIK
43. Persondatabehandleraftale